Thay đổi ngày bắt đầu kế hoạch trên ứng dụng SmEx: Sổ Thu Chi Thông Minh

Hiện tại khi mới sử dụng ứng dụng, ngày bắt đầu kế hoạch được mặc định là ngày 1 của mỗi tháng. Để đổi ngày bắt đầu của kế hoạch, bạn hãy làm theo những bước sau:

1. Tại màn hình Khác, chọn Cài đặt chung. 

2. Bấm vào ô Ngày bắt đầu của kế hoạch..

3. Chọn ngày bắt đầu của kế hoạch mà bạn mong muốn.

4. Sau khi thay đổi xong, thời gian của kế hoạch mới sẽ hiển thị tài màn hình tổng quan như hình 4.